021 _ 669 669 00 info@raymon24.com اللغة العربية

مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی

  1402-08-21
  امور مالیاتی

با توجه به استناد نص صریح ماده 2 و جزء 13 بند ( ب ) ماده 9 و همچنین، مستفاد از ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، ارائه خدمات حمل و نقل هوایی ( اعم از بار و مسافر ) در کشور ایران یا از مبدا کشور ایران ( در پرواز های مستقیم ) و به اولین مقصد در خارج از کشور ایران ( پرواز های غیر مستقیم ) با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 5 قانون فوق، از ماخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 می باشد.

مالیات خدمات حمل و نقل هوایی

 

به موجب نامه شماره 210/45276/د در مورخ 1402/07/09 معاون حقوقی و فنی مالیاتی این بخشنامه نسخ گردید.

  1402-08-21
  امور مالیاتی